Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No. 3(35), 2023

Segendyk-Peschanomysskoe late paleozoic-early triassic buried uplift South Mangyshlak trough and its petrogeological significance

V.I. Popkov, I.V. Popkov
DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2023.3.1-17

Abstract


The Triassic deposits of the Southern Mangyshlak have undergone significant post-sedimentation transformations. Modern reservoirs containing accumulations of oil and gas are, as a rule, epigenetic in nature. However, in some areas, the preservation of the primary pore capacity by rocks lying in the lower horizons of the Triassic section was found. It has been established that such reservoir layers are confined to the carbonate-terrigenous thickness of the Lower Triassic, which contains arkose sandstones, which are the product of the destruction of granitoid intrusions of the Paleozoic basement. Detailed lithological and petrographic analysis of Paleozoic and Triassic deposits allowed us to restore the paleotectonic situation of the end of the Paleozoic – the beginning of the Early Mesozoic. A previously unknown large buried uplift was revealed, which was at that time an area of erosion. Coarse-grained material accumulated on the periphery of the uplift. Its lithological and mineralogical features caused the preservation of primary pores against the background of other low-permeable sedimentary rocks composing the Triassic section. The results obtained can be used in the practice of geological exploration for oil and gas.

Key words:

Southern Mangyshlak, Upper Paleozoic, Triassic, lithology, arcoses, reservoirs 

References

1. Sharafutdinov F.G., Mirzoev D.A., Gasanusejnov G.G. Geologiya i neftegazonosnost' doyurskih obrazovanij Vostochnogo Predkavkaz'ya [Geology and oil and gas potential of pre-Jurassic formations of the Eastern Fore-Caucasus]. Institut geologii, Dagfilial AN SSSR, 1978. 120 p. (in Russian)

2. Popkov V.I., Larichev V.V., Popkov I.V. Struktura glubokopogruzhennyh kompleksov osadochnyh bassejnov: gidrogeologicheskie anomalii i neftegazonosnost' kak sledstvie vnedreniya glubinnyh flyuidov (na primere mestorozhdenij Yuzhnogo Mangyshlaka) [The structure of deep-immersed complexes of sedimentary basins: hydrogeological anomalies and oil and gas potential as a result of the introduction of deep fluids (on the example of the South Mangyshlak fields)]. Geotektonika. 2023. № 3 pp. 41–66. DOI: 10.31857/S0016853X23030050 (in Russian)

3. Popkov V.I., Popkov I.V. Lovushki uglevodorodov v triasovyh otlozheniyah Skifsko-Turanskoj platformy v rajonah razvitiya skladchato-nadvigovyh dislokacij [Traps of hydrocarbons in the Triassic deposits of the Scythian-Turan platform in the areas of development of fold-thrust dislocations]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. 2023. T. 18. № 3. http://www.ngtp.ru/rub/2023/25_2023.html. DOI: 10.17353/2070-5379/25_2023 (in Russian)

4. Popkov V.I., Larichev V.V., Popkov I.V. Stroenie i usloviya formirovaniya rezervuarov nefti i gaza v triasovyh otlozheniyah Yuzhnogo Mangyshlaka [Structure and formation conditions of oil and gas reservoirs in the Triassic deposits of the South Mangyshlak]. Neftyanaya provinciya. 2023. 
№ 2(34). pp. 47-66. –DOI https://doi.org/10/25689/NP.2023.2.47-66. -EDN FVLRRI (in Russian)

5. Chepak G.N., Polosin B.A., Plotnikov M.S. Kollektorskie svojstva porod triasa i verhnego mela Vostochnogo Stavropol'ya [Reservoir properties of the Triassic and Upper Cretaceous rocks of the Eastern Stavropol region]. Neftegazovaya geologiya i geofizika. 1980. № 12. pp. 6–9. (in Russian)

6. Popkov V.I., Popkov I.V. Fundament Karabogazskogo svoda (Turanskaya plita) [The foundation of the Karabugaz vault]. Geotektonika. 2022. № 1. pp. 68–78. DOI: 10.31857/S0016853X22010064 (in Russian)

7. Popkov V.I., Popkov I.V. Sostav i postdiageneticheskie preobrazovaniya otlozhenij nizhnego strukturnogo yarusa paleozoya Zapada Turanskoj plity [Composition and post-diagenetic transformations of the deposits of the lower structural stage of the Paleozoic of the Western Turan Plate]. Geologiya, geografiya i global'naya energiya. 2019. № 4 (75). pp. 67–77. (in Russian)

8. Alekseeva L.V., Vinogradova K.V., Caturova A.A. Stratigraficheskoe raschlenenie triasovyh otlozhenij YUzhnogo Mangyshlaka [Stratigraphic subdivision of the Triassic deposits of the Southern Mangyshlak]. Byul. MOIP. Otd. geol. 1991. T. 66. Vyp. 4. pp. 37–43. (in Russian)

9. Popkov V.I., Popkov I.V. Litologicheskoe raschlenenie i korrelyaciya neftegazonosnyh kompleksov triasa YUzhnogo Mangyshlaka [Lithological division and correlation of oil and gas bearing complexes of the Triassic of the Southern Mangyshlak]. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. 2023. T. 18. № 2. http://www.ngtp.ru/rub/2023/16_2-23.html. DOI: 10.17353/2070-5379/16_2023 (in Russian)

10. Korostyshevskij M.N., Kuznecov V.V. Stroenie produktivnoj tolshchi v triasovyh otlozheniyah na YUzhnom Mangyshlake [Stroenie produktivnoj tolshchi v triasovyh otlozheniyah na YUzhnom Mangyshlake]. Razvedka neftyanyh mestorozhdenij Mangyshlaka. Groznyj: SevKavNIPIneft', 1979. pp. 9–14. (in Russian)

11. Cherbyanova L.F., Popkov V.I., Pronyakov V.A. Litologicheskie osobennosti i kollektorskie svojstva triasovogo vulkanogenno-karbonatnogo kompleksa Yuzhnogo Mangyshlaka [Lithological Features and Reservoir Properties of the Triassic Volcanic-Carbonate Complex of the Southern Mangyshlak]. Geologiya nefti i gaza. 1984. № 11. pp. 55–59. (in Russian)

12. Klubova T.T. Mekhanizm vzaimodejstviya glinistyh mineralov i organicheskogo veshchestva v osadochnyh porodah [The mechanism of interaction between clay minerals and organic matter in sedimentary rocks]. Organicheskoe veshchestvo sovremennyh i iskopaemyh osadkov. M.: Nauka, 1979. pp. 204–217. (in Russian)

13. Chepikov K.R., Ermolova E.P., Orlova N.A., Surkova G.I. Postsedimentacionnye preobrazovaniya porod-kollektorov [Postsedimentary transformations of reservoir rocks]. M.: Nauka, 1972. 70 p. (in Russian)

14. Popkov V.I., Popkov I.V. Strukturno-formacionnaya harakteristika verhnepaleozojskih otlozhenij zapada Turanskoj plity [Structural and Formational Characteristics of the Upper Paleozoic Deposits in the West of the Turan Plate]. Geologiya, geografiya i global'naya energiya. 2019. № 4 (75). S. 9–17. (in Russian)

15. Dmitriev L.P., Palamar' V.P., Popkov V.I., Rabinovich A.A. Istoriya formirovaniya struktury YUzhnogo Mangyshlaka [The history of the formation of the structure of the Southern Mangyshlak]. Geologiya nefti i gaza. 1979. № 1. pp. 17–22. (in Russian)

Authors

V.I. Popkov, Dr.Sc., Professor, Member of Russian Academy of Natural Sciences, Professor of the Chair of Petroleum Geology, Hydrogeology and Geotechnical Engineering, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Kuban State University
149, Stavropolskaya st., Krasnodar, 350040, Russian Federation
E-mail geoskubsu@mail.ru

I.V. Popkov, PhD, Associate Professor, Chair of Petroleum Geology, Hydrogeology and Geotechnical, Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Kuban State University
149, Stavropolskaya st., Krasnodar, 350040, Russian Federation
E-mail iv-popkov@mail.ru

For citation:

Popkov V.I., Popkov I.V. Segendyksko-Peschanomysskoe pozdnepaleozojsko-rannetriasovoe pogrebennoe podnyatie Yuzhno-Mangyshlakskogo progiba i ego neftegeologicheskoe znachenie [Segendyk-Peschanomysskoe Late Paleozoic-Early Triassic buried uplift of the South Mangyshlak trough and its oil and geological significance]. Neftyanaya Provintsiya, No. 3(35), 2023. pp. 1-17. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2023.3.1-17

EDN AYGERB (in Russian)

© Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2023 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)