Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No.1(29),2022

Development of an innovative methodology for searching forhydrocarbon deposits in the jurassic and paleozoic sediments of the Shagyrlyk-Shegeinsky group of deposits (Republic of Karakalpakstan)

M.Kh. Iskandarov, Sh.A. Umarov, I.N. Khakimzyanov, A.P. Abzalov, Kh.Kh. Nurilloev
DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2022.1.165-181

Abstract


In this article examines а innovative method is proposed for searching for oil and gas promising structures in Paleozoic sediments by identifying and tracing submerged zones of local extension that control oil and gas shows and hydrocarbon deposits in Jurassic and Paleozoic sediments.

Key words:

Ustyurt, Shagyrlyk-Shegensky group of fields, oil and gas content, Paleozoic, deep blocks, zones of local extension, seismic CDP - 3D

References

Abdullaev G.S., Iskandarov M.Kh., Ishnazarov R.I., Devyatov R.R. Usilenie geologo-razvedochnykh rabot po poiskam zalezhey uglevodorodov v yurskikh i paleozoyskikh otlozheniyakh central'noy chasti Kuanysh-Koskalingskogo vala [Intensification of hydrocarbon exploration activities in Jurassic and Paleozoic sediments of the central part of the Kuanysh-Koskala tectonic rampart]. O'zbekiston Neft va Gaz Jurnali [Uzbekistan Oil and Gas Journal], 2017, No. 3. pp. 20-25. (in Uzbek and Russian)

Abdullaev G.S., Yuldashev Zh.Yu., Iskandarov M.Kh., Khudayberganov B.I. Osobennosti geologicheskogo stroeniya i neftegazonosnosti Aralo-Ustyurtskogo regiona [Peculiar features of geological structure and hydrocarbon potential of Aralo-Ustyurt Region]. Proceedings of the VI Research and Practice Conference, Ufa, 2006, pp. 238-241. (in Russian)

Abidov A.A., Abdullaev G.S., Mirkamalov Kh.Kh., Yuldashev Zh.Yu., Iskandarov M.Kh., Khudayberganov B.I. K probleme biostratigrafii yurskikh otlozheniy Aralo-Ustyurtskogo regiona [Biostratigraphy of Jurassic sediments of the Aralo-Ustyurt Region]. O'zbekiston Neft va Gaz Jurnali [Uzbekistan Oil and Gas Journal], 2004, No. 4, pp. 10-12. (in Uzbek and Russian)

Dalimov T.N., Troitski V.I. Evolyutsionnaya geologiya [Evolutionary geology]. Tashkent, 2005. 584 p. (in Russian)

Iskandarov M.Kh. Razlomno-blokovaya model' stroeniya Akchalakskoy gruppy mestorozhdeniy [Fault-block structure of Akchalak group of fields]. Geologiya i Mineral'nye Resursy [Geology and Mineral Resources], 2020, No.1, pp. 69-75. (in Russian)

Iskandarov M.Kh. Razlomno-blokovaya model' stroeniya Shegeinskoy struktury Takhta-kairskogo vala po analizam i rezul'tatam interpretatsii dannykh seysmorazvedki i bureniya (Respublika Karakalpakstan) [Fault-block model of Shegeinskaya structure of Takhta-Kair rampart based on interpretation of seismic and drilling data (Republic of Karakalpakstan)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya i Praktika [Petroleum Geology - Theoretical and Applied Studies]. Saint Petersburg, 2020, No. 4, Vol. 15, pp. 14-17. (in Russian)

Iskandarov M.Kh. Razrabotka metodiki po poiskam zalezhey uglevodorodov v paleo-zoyskikh i yurskikh otlozheniyakh tsentral'noy chasti Kuanysh-Koskalinskogo vala (Respublika Karakalpakstan) [Development of method for hydrocarbon prospecting in Paleozoic and Jurassic sediments of the central part of the Kuanysh-Koskala tectonic rampart (Republic of Karakalpakstan)]. Neftegazovaya Geologiya. Teoriya i Praktika [Petroleum Geology - Theoretical and Applied Studies]. Saint Petersburg, No.1, Vol. 16, pp.15-21. (in Russian)

Authors

M.Kh. Iskandarov, Researcher. State institution "IGIRNIGM" of the State Committee for Geology of the Republic of Uzbekistan
114, Shota Rustaveli st., Yakkasaray district, Tashkent, 100059, Republic of Uzbekistan
E-mail: shakhumarov@gmail.com

Sh.A. Umarov, Scientific secretary, Ph.D., State institution "IGIRNIGM" of the State Committee for Geology of the Republic of Uzbekistan
114, Shota Rustaveli st., Yakkasaray district, Tashkent, 100059, Republic of Uzbekistan
E-mail: shakhumarov@gmail.com

I.N. Khakimzyanov, Dr.Sc., Head of the Laboratory of the Oil Field Development Department, TatNIPIneft Institute - PJSC TATNEFT, Professor at the Department of Oil and Gas Field Exploration and Development Ufa State Petroleum Technological University, Branch of the University in the City of Oktyabrsky
32, Musa Jalil st., Bugulma, 423236, Russian Federation
E-mail: khakimzyanov@tatnipi.ru

A.P. Abzalov, Head of the Sector "Resource Assessment and Determination of Directions for Oil and Gas Prospecting", State institution "IGIRNIGM" of the State Committee for Geology of the Republic of Uzbekistan.
114, Shota Rustaveli st., Yakkasaray district, Tashkent, 100059, Republic of Uzbekistan
E-mail: akmal1581@bk.ru

Kh.Kh. Nurilloev , Leading geologist, IP "PETROMARUZ UZBEKISTAN"
114, Shota Rustaveli st., Yakkasaray district, Tashkent, 100059, Republic of Uzbekistan
Е-mail: nurilloev6868@gmail.com

For citation:

M.Kh. Iskandarov, Sh.A. Umarov, I.N. Khakimzyanov, A.P. Abzalov, Kh.Kh. Nurilloev Razrabotka innovacionnoj metodiki po poiskam zalezhej uglevodorodov v jurskih i paleozojskih otlozhenijah Shagyrlyk-shegeinskoj gruppy mestorozhdenij (Respublika Karakalpakstan) [Development of an innovative methodology for searching forhydrocarbon deposits in the jurassic and paleozoic sediments of the Shagyrlyk-Shegeinsky group of deposits (Republic of Karakalpakstan)]. Neftyanaya Provintsiya, No. 1(29), 2022. pp. 165-181. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2022.1.165-181 (in Russian)

© Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2022 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)