Neftyanaya Provintsiya
electronic peer-reviewed scholarly publication
Neftyanaya provintsiya No.1(29),2022

A new look at the assessment of the oil and gas content of the cretaceous deposits of the Amudarya sedimentary basin

T.Kh. Shoimurotov, Sh.A. Umarov, F.T. Khalikulova
DOI: https://doi.org/10.25689/NP.2022.1.152-164

Abstract


The article examines the geological and hydrogeochemical prerequisites for the oil and gas content of the Cretaceous deposits of the Amudarya sedimentary basin. The indissolubility of the water migration of chemical elements, hydrocarbons and, in general, the unity of the dynamics and chemistry of underground fluids is an important point that, according to many, determines their oil prospecting value in specific geological conditions.

Key words:

basin, region, area, structure, zone, well, formation water, mineralization, hydrocarbon, reservoir, trap, fluid, sediments, hydrodynamics, horizon, migration

References

Akramkhodzhaev A.M., Babaev A.G., Egamberdyev M.E. K utochneniyu potentsiala produktivnosti melovykh otlozhenii Amudaryinskogo neftegazonosnogo basseina [On updating of hydrocarbon potential of Amu-Darya petroleum play Cretaceous formations]. Uzbekskii Geologicheskiy Zhurnal, No. 5, 1973. pp. 3-10. (in Russian)

Buniev A.N. Osnovy gidrokhimii mineralnykh vod osadochnykh otlozheniy [Fundamentals of hydrochemistry of brine waters of sedimentary deposits]. Moscow: Medgiz Publ., 1956. (in Russian)

Krotova V.A. Neftepoiskovye gidrogeologicheskie kriterii [Hydrogeological criteria used for oil and gas prospecting]. Leningrad: Nedra Publ., 1969. 248 p. (in Russian)

Pashkovskiy V.N., Kushnirov I.V. K voprosu o sovremennom estestvennom sostoyanii vodonapornoi sistemy Bukharo-Khivinskoi gazoneftyanoi oblasti [On present-day natural state of water-drive system of Bukhara-Khiva petroleum zone]. Tashkent: SredazNIIgaz. Iss. 2, 1965. (in Russian)

Stavitskiy B.P., Kurchikov A.R., Kontorovich A.E., Plavnik A.G. Vertikalnaya i lateralnaya gidrokhimicheskaya zonalnost, tipizatsiya podzemnykh vod Zapadno-Sibirskogo basseina [Vertical and lateral hydrochemical zonation, typification of underground waters of West Siberian basin]. Geologiya, Geofizika i Razrabotka Neftyanykh i Gazovykh Mestorozhdeniy [Geology, Geophysics and Development of Oil and Gas Fields], 2006, Nos. 5-6. (in Russian)

Shoimurotov T.Kh., Mumindzhanov T.I., Khaiitov N.Sh., Kholmirzaev Sh. Gidrogeologicheskie predposylki neftegazonosnosti melovykh otlozhenii Buharo-Khivinskogo regiona [Hydrogeological preconditions of hydrocarbon potential of Cretaceous formations of Bukhara-Khiva petroleum zone]. Geologiya i Mineralnye Resursy. Tashkent [Geology and Mineral Resources], 2014. No. 5. pp. 69-71 (in Russian)

Shoimurotov T.Kh. Gidrokhimicheskaya zonalnost podzemnykh vod mezozoiskikh otlozheniy severo-vostochnoi chasti Karakumskoi vodonapornoi sistemy (Buharo-Khivinskiy neftegazonosnyi region) [Hydrochemical zonation of Mesozoic stratal waters of north-eastern part of Kara Kum water-drive system (Bukhara-Khiva petroleum zone)]. SOCAR Proceedings. Baku, 2017, No. 3. pp. 9-14. (in Russian)

Shoimurotov T.Kh., Umarov Sh.A., Zhuraev F.O., Yusupov Sh.K. Kompleksnyi analiz geodinamicheskkih predposylok i geohimicheskikh pokazatelei flyuidov severo-vostochnoi chasti Amudaryinskoj sineklizy pri prognozirovanii neftegazonosnosti nedr [Comprehensive analysis of geodynamic preconditions and geodynamic characteristics of fluids of north-eastern part of Amu-Darya syneclise to forecast hydrocarbon potential]. VIII International Symposium “Problems of Geodynamics and Geoecology of Intracontinental Orogens”, Bishkek, 2021. pp. 95-98. (in Russian)

Authors

T.Kh. Shoimuratov, Doctor of Medical Sciences, Chief Scientific Advisor, State institution "IGIRNIGM" of the State Committee for Geology of the Republic of Uzbekistan
114, Shota Rustaveli st., Yakkasaray district, Tashkent, 100059, Republic of Uzbekistan
Е-mail: igirnigm@ing.uz

Sh.A. Umarov, Ph.D., Scientific secretary, State institution "IGIRNIGM" of the State Committee for Geology of the Republic of Uzbekistan
114, Shota Rustaveli st., Yakkasaray district, Tashkent, 100059, Republic of Uzbekistan
E-mail: shakhumarov@gmail.com

F.T. Khalikulova, Engineer, State institution "IGIRNIGM" of the State Committee for Geology of the Republic of Uzbekistan
114, Shota Rustaveli st., Yakkasaray district, Tashkent, 100059, Republic of Uzbekistan
Е-mail: igirnigm@ing.uz

For citation:

T.Kh. Shoimurotov, Sh.A. Umarov, F.T. Khalikulova Novyj vzgljad na ocenku neftegazonosnosti melovyh otlozhenij Amudar'inskogo sedimentacionnogo bassejna [A new look at the assessment of the oil and gas content of the cretaceous deposits of the Amudarya sedimentary basin]. Neftyanaya Provintsiya, No. 1(29), 2022. pp. 152-164. DOI https://doi.org/10.25689/NP.2022.1.152-164 (in Russian)

© Non-governmental organization Volga-Kama Regional Division of the Russian Academy of Natural Science, 2015-2022 All the materials of the journal are available under the Creative Commons Attribution 4.0 License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)